Wizytator
Katowice
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator do spraw nadzoru edukacji,
w Wydziale Nadzoru Edukacji

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10-piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 7 piętrze. Budynek posiada windę osobową oraz podjazdy i pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami zlokalizowanymi na terenie działania wydziału, w szczególności prowadzenie kontroli i ewaluacji w szkołach i placówkach,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących wydania dyrektorowi szkoły lub placówki, organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę polecenia usunięcia uchybień w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty,
 • opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy,
 • opracowywanie opinii dotyczących: ustalania sieci, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek, nadawania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów, oceny możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, założenia szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 • nadzorowanie i wspomaganie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych, w tym analiza zgłoszeń wypoczynku i umieszczanie ich w bazie wypoczynku,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz organizowanie prac komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
 • gromadzenie i przetwarzanie na platformie SOK i npseo2 danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
 • wydawanie zgody na zatrudnienie nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami nieposiadających kwalifikacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym )studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie)
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej 5 letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość regulacji prawnych: prawo oświatowe, Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do ustaw oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o słuzbie cywilnej
 • znajomość obsługi komputera,
 • rzetelnośc i terminowość,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone formy doskonalenia w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania lub administracji,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy w przypadku nauczyciel akademickiego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok.6.10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” (Procedura naboru i wzory oświadczeń). Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3700 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wizytator

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna