Starszy specjalista
Kielce
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Dokumentacji Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w biurze i w terenie ( np. kontrola budowy),
- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
- budynek wyposażony jest w windę – klatka schodowa z szybem windowym oddzielona od pomieszczeń biurowych drzwiami z samozamykaczem,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno–inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym,
 • współpraca z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, a także z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych,
 • uczestnictwo we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki,
 • współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz w zakresie monitoringu osuwisk,
 • współpraca z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania i/lub dozorowania i/lub kierowania pracami geologicznymi,
<br>
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakiet Office),
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa.
 • wykształcenie: brak
 • uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny sprawdzian wiedzy, w przypadku gdy warunki formalne spełni co najmniej 8 kandydatów,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskają min 70% punktów a w przypadku nie przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924

Starszy specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna