Starszy inspektor zakładów górniczych
Kraków
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych do spraw miernictwa górniczego
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie

Warunki pracy

• Trudne warunki pracy w terenie,
• praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych,
• nietypowe godziny pracy,
• narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych,
możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura),
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
• obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
• przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
• częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontrolowanie posiadania, sporządzania i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych, sprawdzanie zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami oraz wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów oraz dokumentacji technicznych w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Dokonywanie analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk Dyrektora Urzędu
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji w tym zakresie.
 • Opracowywanie w rocznym horyzoncie czasowym projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych inicjowanie i przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie, wykonywanie pomiarów i obliczeń oraz sporządzanie i podpisywanie dokumentacji w celu określenia opłaty podwyższonej za wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych .
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej w ruchu zakładu górniczego
<br>lub w urzędach organów nadzoru górniczego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 • Stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego lub uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy;
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru specjalności
<br>mierniczej
<br>
<br>
 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu geodezja
<br>
<br>
<br>
 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego podziemnych zakładów górniczych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji mierniczego górniczego lub uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub potwierdzających stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego podziemnych zakładów górniczych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
  Ul. Łukasiewicza 3
  31-429 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem "nabór na stanowisko starszego inspektora zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego".
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów;
-sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze;
- do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujacych kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
*asertywności,
*samodzielności i inicjatywy,
-sprawdzenie doświadczenia-rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Wynagrodzenie zasadnicze zostanie ustalone wg przedziału mnożnika kwoty bazowe 1,70 do 2,112 + specjalne wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w paragrafie 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 30) i dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, uzależnione od stażu pracy.
Budynek Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 4102305.

Starszy inspektor zakładów górniczych

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna