Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Opole
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw budownictwa hydrotechnicznego
w Wydziale Inspekcji Budowlanej

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj. opolskie). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym osobowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje obiekty budowlane w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i zarządców tych obiektów;
 • Kontroluje wykonywanie robót budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawa budowlanego , projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;
 • Przeprowadza kontrole obowiązkowe budów, po zakończeniu robót budowlanych, w celu stwierdzenia jej prowadzenia zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów;
 • Prowadzi postępowania w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania;
 • Przygotowuje wnioski do właściwej izby samorządu zawodowego o karanie zawodowe osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • Wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na te obiekty;
 • Przygotowuje projekty pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów
 • Przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień.
 • Kompletuje i porządkuje akta, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce inspekcyjno-kontrolnej albo w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie lub w specjalności kontrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane do końca 2014 r.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, dotyczących budownictwa hydrotechnicznego,
 • Umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie,
 • Umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego
 • Komunikatywność,
 • Systematyczność,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolność selekcjonowania informacji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Kopia dokumentu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole
  lub osobiście-sekretariat WINB -pokój nr 112
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie około 3 560,00 brutto+dodatek za wysługę lat (max 20%).

Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach selekcji. Prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w CV.

Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew.13 lub http://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-naborach.html

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna