Starszy inspektor
Kamienna Góra
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjno biurowej
w Referacie Ruchu Drogowego

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych
- brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Referatu Ruchu Drogowego;
 • rejestracja i aktualizacja: kart rejestracyjnych; orzeczeń i wyroków sądowych; decyzji o cofnięciu, przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, zawiadomień o wykonaniu środka karnego; zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy; zdarzeń drogowych do System ewidencji wypadków i kolizji w ruchu drogowym (SEWIK);
 • prowadzenie punktu kasowego;
 • realizacja postępowań administracyjnych związanych z uprawnieniami policjantów do lokalu mieszkalnego wraz ze sporządzeniem i weryfikacją dokumentów (decyzje administracyjne, wykazy, protokoły komisji mieszkaniowej i inne);

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestonariusz osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  w Kamiennej Górze
  ul. Lubawska 6
  58-400 Kamienna Góra

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
2. oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
3. złożone dokumenty nie będą zwracane,
4. wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru,
5. dodatkowe informacje: tel. 75 7448254

Starszy inspektor

Kamienna Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna