Starszy inspektor
Katowice
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi kasowej oraz finansowo-księgowej
w Wydziale Finansów

Warunki pracy

- praca w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów,
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu
zlokalizowane są na parterze oraz I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach
inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie księgowania operacji gospodarczych Komendy Wojewódzkiej zgodnie z zakładowym planem kont i miesięczne uzgadnianie sald
 • Przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej: miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej oraz dokonywanie okresowej analizy wydatków - w wersji papierowej i elektronicznej w systemie Trezor
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji księgowej kont bilansowych oraz pozabilansowych dotyczących wydatków budżetu zadaniowego oraz zaangażowania i wykonania budżetu
 • Przekazywanie dokumentów do archiwum zgodnie z instrukcją archiwizacji
 • Inne prace zlecone przez Głównego Księgowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie wiedza dotycząca finansów jednostek budżetowych
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 • obsługa programów komputerowych (znajomość obsługi komputera w obszarze oprogramowania MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub związane z finansami
 • doświadczenie w zakresie księgowo-finansowym
 • sprawność działania, umiejętność organizacji pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
  40-042 Katowice
  ul. Wita Stwosza 36
  Punkt kancelaryjny

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR WF
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku z wysługą lat: ok.2250zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 62 15 800 lub (32) 62 15 801.

Katowice, dnia 10.01.2019 r.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna