Starszy inspektor
Elbląg
Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ewidencji zdarzeń drogowych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji
w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, czas pracy - 8 godzin, system pracy jednozmianowy, w budynku brak podjazdów i windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji danych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji dotyczących zdarzeń drogowych w celu gromadzenia, monitorowania, nadzorowania i przetwarzania
 • sporządzanie okresowych analiz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • przygotowywanie notatek informacyjnych ze zdarzeń drogowych dla potrzeb firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych
 • prowadzenie nadzoru nad dokumentacją związaną z holowaniem pojazdów oraz wydawaniem zezwoleń na odbiór pojazdów po ustaniu przyczyny holowania
 • wykonywanie pracy kancelaryjno-biurowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 412)
 • kreatywność
 • samodzielność i własna inicjatywa
 • asertywność
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w Policji ze znajomością tematyki wykroczeniowej
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz podstaw prawa karnego, przepisów Prawa o ruchu drogowym
 • znajomość przepisów resortowych MSWiA

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. 2018 r., poz. 412)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP KMP ELBLĄG W ZAKŁADCE "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)" LUB OSOBIŚCIE W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KMP W ELBLĄGU
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Elblągu
  ul. Tysiąclecia 3
  82-300 Elbląg
  z dopiskiem: starszy inspektor w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Elblągu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie,
-złożone dokumenty nie będą zwracane,
-w ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych, adresu do korespondencji,
-kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej ( w zakresie wymogów pożądanych określonych w ogłoszeniu), zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji,
-zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzenia faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem wydanym przez inny uprawniony podmiot.

TECHNIKI I METODY NABORU:
-weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
-test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
-rozmowa kwalifikacyjna,
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2161,29 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2018 r., poz. 1559)
-publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego kandydata/kandydatki,
-dodatkowe informacje tel. 55 230 12 39

Starszy inspektor

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna