Starszy informatyk
Katowice
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
w Oddziale Informatyzacji i Statystyki Oświatowej Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca w pomieszczeniu biurowym na 6 piętrze w budynku 10-piętrowym z podjazdem dla osób niepełnopsrawnych, windą, pomieszczeniami sanitarnymi w tym dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Wymagane jest poruszanie się po całym obiekcie, a także wykonywanie krótkotrwałych prac w Delegaturach Kuratorium Oświaty w miejscowościach na obszarze woj. śląskiego oraz wyjazdy na szkolenia lub konferencje na terenie całego kraju. Na stanowisku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współdziałanie z innymi informatykami oddziału w zarządzaniu siecią komputerową w całym kuratorium,
 • wprowadzanie treści na stronę www, projektowanie ankiet na platformie wymiany informacji ze szkołami (SOK),
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej: scalanie danych z JST, nadawanie uprawnień przedstawicielom JST i tworzenie statystyk/zestawień na podstawie danych z SIO,
 • tworzenie programów wspomagających pracę,
 • współpraca w tworzeniu nowych rozwiązań dot. struktury sieci komputerowej, oprogramowania itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość zagadnień sieciowych, kontrolera domeny, rozwiązań Microsoftu (Exchange), podstawowa konfiguracja serwerów WWW IIS lub Apache,
 • podstawowa znajomośc jezyków programowania np. PHP, C#, Javascript lub innych,
 • rzetelność i terminowość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętnośc pracy w zespole,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowany staż pracy na stanowisku informatyka

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku informatyka

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok. 6.10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” (Procedura naboru i wzory oświadczeń). Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4100 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy informatyk

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna