Specjalista
Kraków
Urząd Statystyczny w Krakowie

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi finansowo - księgowej
w Wydziale Ekonomicznym

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach. Praca na drugim piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie i dekretowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • Analiza i monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki w celu prawidłowej realizacji ustawy o finansach publicznych
 • Przygotowanie danych do sporządzania sprawozdawczości finansowej z wykonania dochodów i wydatków w celu dostarczenia informacji o sytuacji finansowej jednostki
 • Analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie zobowiązań i należności Urzędu
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewnienia prawidłowości zapisów księgowych z planem kont
 • Obsługa bankowych systemów informatycznych w celu zapewnienia płynności wypłat dla pracowników Urzędu i kontrahentów
 • Obsługa systemu TREZOR - "Systemu Obsługi Budżetu Państwa" w celu zapewnienia prawidłowego obrotu pieniężnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości budżetowej
 • Znajomość programów finansowo - księgowych, np. Płatnik
 • Ogólna znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe finanse i rachunkowość
 • Przeszkolenie z obsługi programów finansowo - księgowych
 • Orientacja na klienta / interesanta
 • Myślenie analityczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Krakowie
  ul. Kazimierza Wyki 3
  31-223 Kraków

  Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać pod w/w adres w zamkniętej i podpisanej kopercie, opatrzonej numerem naboru.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Wymagane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą sporządzenia. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-krakowie/
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Procedura naboru obejmuje selekcję wstępną, test w przypadku dużej ilości kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i zasadach postępowania rekrutacyjnego. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoby, które chciałyby odebrać swoje dokumenty, powinny to zastrzec w aplikacji i zgłosić się po odbiór w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia wyników. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (012) 36 10 233.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna