Specjalista
Gryfice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjnych
Samodzielne stanowisko pracy

Warunki pracy

• praca biurowo - administracyjna w systemie codziennym w dni robocze w godz. 7.30 – 11.30, praca w siedzibie jednostki,
• wyjazdy służbowe i szkolenia,
• praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner i inne biurowo-administracyjne,
• miejsce pracy na pierwszej kondygnacji budynku,
• występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • sprawna obsługa komputera (MS OFFICE),
 • umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • dokładność, asertywność, komunikatywność, kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. 3-go Maja 25
  72-300 Gryfice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacje dot. sposobu przeprowadzenia naboru zostały umieszczone pod adresem: http://kppsp.gryfice.ibip.pl/public/ w zakładce: Praca w PSP - Nabór na stanowisko cywilne - Korpus Służby Cywilnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .
Przewidywany mnożnik na stanowisku 0,63 ( kwota wynagrodzenia zasadniczego ~1255 zł brutto).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 3847 720


Specjalista

Gryfice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna