Specjalista
Biała Podlaska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań i pomiarów
w Laboratorium WIOŚ w Lublinie - Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych

Warunki pracy

• praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
• praca w terenie,
• nietypowe godziny pracy (dyżury PPA),
• wysiłek fizyczny.

Budynek Delegatury w Białej Podlaskiej posiada zabudowę parterową. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – progi. Brak podjazdu umożliwiającego wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów oraz opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych i nowelizowanych procedur badawczych oraz nowych technik analitycznych,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w grupie badań nad realizowanymi zadaniami,
 • realizacja sprawdzenia i wzorcowania oraz obsługa zapobiegawcza wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami,
 • przedstawianie Kierownikowi Pracowni propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • obsługa podstawowych programów komputerowych
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych
 • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium instytucji publicznych związanych z ochroną środowiska,
 • wykształcenie: wyższe chemiczne, studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, technik analitycznych i/lub zapewnienia jakości badań,
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania ze strony BIP WIOŚ w Lublinie),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
Etap II: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań tj. :
- pobieranie próbek środowiskowych,
- przygotowywanie próbek środowiskowych do badań fizyko-chemicznych,
- wykonywanie badań elektrochemicznych (w tym potencjometrycznych), miareczkowych, spektrofotometrycznych, wagowych,
- wykonywanie pomiarów terenowych.
Następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz Oświadczenie dla kandydatów na stanowiska służby cywilnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2300 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
Dodatkowe informacje tel. (81) 718-62-45.

Specjalista

Biała Podlaska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna