Specjalista
Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi formalnoprawnej nieruchomości Policji
Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, skaner, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Sporadyczne wyjazdy służbowe.
Stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie działań zmierzających do wynajmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości będących w trwałym zarządzie KWP w Katowicach, w tym opracowywanie umów w przedmiotowych, w celu racjonalnego wykorzystania czasowo zbędnych pomieszczeń służbowych
 • analizowanie i opiniowanie zewnętrznych projektów umów cywilno – prawnych otrzymanych o podmiotów zewnętrznych oraz innych dokumentów dotyczących posiadania zależnego nieruchomości lub jej części w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania tych nieruchomości
 • analizowanie i opiniowanie zewnętrznych projektów umów cywilno – prawnych otrzymanych o podmiotów zewnętrznych oraz innych dokumentów dotyczących posiadania zależnego nieruchomości lub jej części w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania tych nieruchomości
 • opracowywanie rocznego planu finansowego e zakresie zobowiązań wymagalnych podmiotów zewnętrznych wobec KWP na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych oraz monitorowanie jego wykonanie, w celu płynnej realizacji płatności
 • weryfikowanie pod kątem formalno – prawnym decyzji podejmowanych w zakresie wynajmu, dzierżawy, przekazania zarządu nieruchomościami w celu zagwarantowania właściwego gospodarowania nieruchomościami
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów zmierzających do przejęcia lub przekazania nieruchomości w wyniku usystematyzowanych informacji kierownictwu KWP i KGP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracji
 • znajomość KPA, KC, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawo Budowlane
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do materiałów o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (kserokopie świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów itd.)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do materiałów o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 617,38 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi formalnoprawnej nieruchomości Policji w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 200 17 42.

Specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna