Specjalista
Nowy Dwór Gdański
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kwatermistrzowskich
Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Warszawskiej 53 w Nowym Dworze Gdańskim. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, drukarka, faks, skaner. Wyjazdy służbowe i szkolenia w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksrg na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających przydatne kwalifikacje (kursy, szkolenia itp.)
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 53 lub przesłać na adres:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 53, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KWATERMISTRZOWSKICH’’. Za datę przyjęcia liczy się data wpływu oferty do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Oferty składane po terminie lub niekompletne, nie będą brane pod uwagę. Oferty należy składać do 28.01.2019 r. do godz. 15:00.

Techniki i metody naboru :

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II - test kwalifikacyjny,
III - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast oferty kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Dodatkowych informacji udziela Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, numer telefonu: 55 247 35 89 w.219.

Specjalista

Nowy Dwór Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna