Specjalista
Łódź
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadrowych i emerytalnych
w Wydziale Kadr

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku komendy z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Brak wind, podjazdów oraz drzwi i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych funkcjonariuszy komendy oraz komendantów powiatowych/miejskich i ich zastępców
 • przygotowywanie dokumentacji i załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem funkcjonariuszy ze służby
 • obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń i świadectw służby
 • załatwianie spraw związanych z uprawnieniami emerytalnymi i rentowymi funkcjonariuszy i ich rodzin
 • prowadzenie i aktualizacja bazy danych kadrowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera-znajomość pakietu MS Office, Internetu, ksero, fax
 • łatwość, i zdolność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • umiejętność podejmowania decyzji w ograniczonym czasie
 • zdolności analityczno – syntetyzujące, kreatywność, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kategoria prawa jazdy B
 • znajomość przepisów pragmatyki służbowej strażaków i prawa pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  ul Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji - w tym terminy poszczególnych etapów selekcji - są publikowane na stronie internetowej komendy (www.straz.lodz.pl) w zakładce > Nabór do PSP > Oferty pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Proszę zapoznać się z tymi dokumentami.
Na tej stronie będą publikowane listy osób spełniających wymagania formalne oraz zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną.
Komenda nie kontaktuje się bezpośrednio z kandydatami na etapie selekcji.
List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6315-190

Specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna