Specjalista
Łomża
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw pomiarów terenowych i pobierania próbek
Pracownia w Łomży

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiska - laboratorium,
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy ( praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej),
- zagrożenie korupcją,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- stanowisko pracy usytuowane na piętrze,
- obecność windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie próbek i pomiary terenowe z ustalonym zakresem upoważnienia,
 • prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań,
 • prowadzenie i dokumentowanie kalibracji i sprawdzania stosowanego wyposażenia pomiarowego,
 • właściwe oznakowywanie stosowanych odczynników, wzorców, materiałów odniesienia, sporządzonych roztworów i odpowiednie ich przechowywanie,
 • obsługa stosowanego wyposażenie pomiarowego zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami roboczymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ochrona środowiska
 • znajomość podstaw teoretycznych metod pobierania próbek środowiskowych,
 • obsługa komputera w tym arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe chemia lub fizyka lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
  ul. Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok
  z dopiskiem "specjalista - teren LŁ"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Nabór do służby cywilnej.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Specjalista

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna