Specjalista
Zielona Góra
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw metodologii i analizy wyników badań koniunktury
w Ośrodku Badań Koniunktury

Warunki pracy

• praca w siedzibie Urzędu
• praca administracyjno-biurowa
• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
• wymuszona pozycja ciała
• oświetlenie sztuczne i naturalne
• praca przy monitorze ekranowym
• brak windy
• przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie analiz statystycznych związanych ze specjalizacją Ośrodka Badań Koniunktury z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
 • udział w pracach projektowo – programistycznych dotyczących badań koniunktury gospodarczej, a także koniunktury w gospodarstwach rolnych oraz Dziedzinowych Bazach Wiedzy (DBW),
 • udział w tworzeniu operatów do badań koniunktury i ocena ich jakości zgodnie z przyjętymi wytycznymi GUS,
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu baz analitycznych: Bazy Danych „Koniunktura Gospodarcza” oraz Bazy Danych „Koniunktura w rolnictwie”,
 • opracowywanie materiałów analitycznych w celu promowania badań koniunktury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • znajomość metod i technik analizy statystycznej,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • rzetelność,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu analiz statystycznych,
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, matematyczne lub pokrewne
 • myślenie analityczne,
 • kreatywność,
 • znajomość zagadnień związanych z budową relacyjnych baz danych,
 • znajomość narzędzi wspomagających analizy statystyczne (Gretl, R, SPSS, Statistica itp.).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
  ul. Spokojna 1
  65-954 Zielona Góra
  Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny sprawdzian wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna