Referent prawno-administracyjny
Opole
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny do spraw orzecznictwa
w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka), możliwość oględzin w terenie (woj. opolskie).
Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.
Stres związany z obsługą klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach należących do właściwości organu w I i II instancji;
 • Prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych;
 • Rozpatrywanie skarg powszechnych oraz zażaleń w trybie art. 37 Kpa;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie projektów pism do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Kompletowanie i porządkowanie akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego lub w orzecznictwie administracyjnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (proszę o podanie w CV adresu mailowego lub nr telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 m-cy (proszę nie dołączać oryginałów dokumentów).
Proponowane wynagrodzenie: około 2 870,00zł brutto (zasadnicza + stażowy)
Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew.13 lub http://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-naborach.html
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Referent prawno-administracyjny

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna