Referent
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu administracyjno-biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz na terenie województwa łódzkiego -udział w czynnościach kontrolnych wyrobów budowlanych w siedzibach producentów,sprzedawców i na budowach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach wyrobów budowlanych
 • sporządzanie protokołów i pobieranie próbek wyrobów budowlanych
 • gromadzenie i analiza akt, ewidencjonowanie dokumentów, w tym w formie elektronicznej
 • prowadzenie postępowań w sprawach wyrobów budowlanych.
 • przygotowanie projektów pism, opinii, decyzji i postanowień,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budownictwo i pokrewne, ekonomiczno-administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego na rynku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego praca w budownictwie lub administracji publicznej w komórce orzeczniczej lub inspekcyjno-kontrolnej
 • wykształcenie: wyższe budownictwo i pokrewne, prawnicze, administracyjne
 • prawo jazdy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych
 • dobra organizacja własnej pracy, komunikatywność
 • znajomość jęz angielskiego po poziomie umożliwiającym czytanie dokumentów normalizacyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, Traugutta 25 piętro 14 pokój 1419

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Referent

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna