Referent
Oława
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w siedzibie Urzędu,
- praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w siedzibie Urzędu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie korespondencji zewnętrznej oraz wysyłka korespondencji w tym w postaci elektronicznej,
 • zakładanie teczek spraw
 • obsługa interesantów,
 • prowadzenie rejestrów oraz ewidencji wymaganych przepisami
 • archiwizacja dokumentacji,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz Prawa budowlanego
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
  ul. 3 Maja 1
  55-200 Oława

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta" Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani będą poinformowani telefonicznie. Brak takiej informacji będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 71 318 17 64.

Referent

Oława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna