Referent
Wałbrzych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi baz danych oraz archiwizacji dokumentów
w Dziale Inspekcji Delegatury w Wałbrzychu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w budynku III-piętrowym (4 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych, informacji i dokumentów do baz danych funkcjonujących w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w celu tworzenia i aktualizacji istniejących baz niezbędnych w realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska
 • sprawowanie opieki nad dokumentacją stworzoną i przechowywaną w Dziale Inspekcji przed jej przekazaniem do archiwum zakładowego celem zapewnienia jej właściwego wykorzystania oraz przygotowywanie tej dokumentacji, zgodnie z instrukcją archiwalną, w celu przekazania jej do archiwum zakładowego
 • przygotowywanie danych i informacji w celu opracowania informacji, raportów i sprawozdań z zadań realizowanych przez Dział Inspekcji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Delegatura w Wałbrzychu
  ul. Mickiewicza 16
  58-300 Wałbrzych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).
Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 842-33-22 lub (71) 327-30-08.

Referent

Wałbrzych

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna