Radca prawny
Toruń
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
w Dziale Obsługi Prawnej w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Warunki pracy

• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych Dyrektorowi i pracownikom Izby Administracji Skarbowej oraz naczelnikom podległych urzędów
 • Reprezentowanie Dyrektora i naczelników urzędów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi (zastępstwo procesowe) oraz przed innymi organami
 • Sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego
 • Opiniowanie odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • Opiniowanie pod względem formalnoprawnym umów zawieranych przez Izbę Administracji Skarbowej
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego
 • Sporządzanie pisemnych informacji o rozstrzygnięciach w prowadzonych sprawach sądowych oraz prowadzenie rejestrów spraw
 • Informowanie pracowników Izby Administracji Skarbowej o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania organów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego, procedury administracyjnej i sądowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy IAS – IWP-Toruń”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny wiedzy:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Postępowanie przed sądami administracyjnymi,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).

O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu lub adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5 621,52 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 3,00.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu (52) 325 61 73 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Radca prawny

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna