Radca prawny
Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny do spraw obsługi prawnej
w Wydziale Obsługi Prawnej Oddziału GDDKiA w Olsztynie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 stres związany z działaniem pod presją czasu,
 dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca 8 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy (od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-8:15-15:30-16:15),
- praca w nadgodzinach,
- szkolenia i wyjazdy służbowe na terenie oraz poza województwo warmińsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • występowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz organami administracji publicznej,
 • współpraca z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń) w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projekty umów, zarządzeń, pełnomocnictw, oraz innych wystąpień a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym,
 • współpraca przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie radcy prawnego
 • ukończona aplikacja radcowska,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • wykształcenie: brak
 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień radcy prawnego,
 • kopia wpisu na listę radców prawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: Radca Prawny D-4)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
• I etap - analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym.
• II etap - test z wiedzy ogólnej (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne).
• III etap - rozmowa kwalifikacyjna do 5 kandydatów (pytania specjalistyczne).
• IV etap wybór kandydata spośród 2 najlepszych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację z II i III etapu naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (89) 521-28-29

Radca prawny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna