Podreferendarz
Radom
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz do spraw całodobowego utrzymania technicznego systemu powiadamiania ratunkowego
w Wydziale Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu Teleinformatyki

Warunki pracy

Budynek przy ul. Traugutta w Radomiu:
Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku istnieje podjazd i winda umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca w systemie zmianowym – 12-godzinnym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z administrowaniem systemu teleinformatycznego SPR, w tym w szczególności jego utrzymaniem technicznym i bieżącą konserwacją, w celu zapewnienia natychmiastowej i adekwatnej reakcji na awarie systemu teleinformatycznego.
 • Stały kontakt z podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego i podmiotami współpracującymi z tym systemem, w celu bieżącego monitorowania działania systemu powiadamiania ratunkowego, w tym w szczególności w celu wykrywania i diagnozowania awarii oraz podejmowania działań związanych z przywróceniem poprawnej pracy systemu teleinformatycznego.
 • Realizacja zadań związanych z obsługą incydentów zgłaszanych przez użytkowników końcowych oraz ich obsługą przez podmioty zewnętrzne realizujące wsparcie techniczne, w celu sprawnego przywrócenia systemu teleinformatycznego SPR do pełnej i prawidłowej funkcjonalności.
 • Udział w procesie wdrażania i ulepszania pełnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego SPR, w tym współpracy z SWD PRM, SWD PSP i SWD Policji.
 • Udział w przygotowaniu i aktualizacji procedur postępowania w sytuacji awarii lub prac planowych w odniesieniu do rozwiązań technicznych stosowanych w systemie teleinformatycznym SPR, w celu zapewnienia ciągłości obsługi zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego.
 • Współpraca przy opracowywaniu i weryfikacji wymagań technicznych i zaleceń dotyczących działania systemu teleinformatycznego SPR oraz dokonywaniu analiz funkcjonowania tego systemu, w celu optymalizacji jego działania, określenia przyczyn awarii oraz błędów oprogramowania, a także wyznaczenia kierunków jego rozwoju.
 • Realizacja zadań związanych z ewidencją zasobów technicznych systemu powiadamiania ratunkowego, w celu określenia kosztów jego utrzymania technicznego.
 • Uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z umów dla usług zewnętrznych SPR, w tym w szczególności umów na łącza międzyoperatorskie, serwis zewnętrzny oraz wsparcie techniczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Ogólna znajomość środowiska MS Windows Server bazy MS SQL Server
 • Wiedza na temat systemów telekomunikacyjnych, zarządzania urządzeniami sieciowymi
 • Wiedza na temat urządzeń i systemów PABX
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, umiejętność skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie teleinformatyki
 • Przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych lub w realizacji zadań dla podmiotów sektora publicznego z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dotyczącą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych” - http://www.mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/praca-w-mswia/8682,Praca-w-MSWiA.html
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w administracji publicznej z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych lub w realizacji zadań dla podmiotów sektora publicznego z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DT - WSPR
  Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  w godz. 8.00-16.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Planowane techniki i metody naboru:
- test wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60 139 66 lub (22) 60 117 78.

Podreferendarz

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna