Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Olsztyn
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7,30 - 15,30.
Wyjazdy służbowe, narzędzia i materiały pracy - komputer.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych, w tym kontroli okresowej ewidencji materiałów i obiegu dokumentów oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 • prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • nadzorowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony informacji niejawnych w podległych Szefowi WSzW jednostkach organizacyjnych;
 • opracowywanie dokumentów normujących ochronę informacji niejawnych w urzędzie;
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych funkcjonujących w WSzW;
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podstawowego i uzupełniającego z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • kierowanie pracą pionu ochrony informacji niejawnych oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań przez personel kancelarii tajnej i jawnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego do klauzuli "Ściśle Tajne";
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • kierowanie pracą zespołu;
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność i inicjatywa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli "Ściśle Tajne";
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o szkoleniu specjalistycznym w zakresie ochrony informacji niejawnych;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  ul. Jagiellońska 53
  10-283 OLSZTYN

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani, po wstępnej analizie, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu naboru.
Oferty odrzucone zostaną po 3 miesiącach komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane kontaktowe: tel. 261 32 20 13

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna