Naczelnik wydziału
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie urzędu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą podległych pracowników poprzez podział zadań oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym oraz formalnym przygotowywane projekty dokumentów w celu prawidłowej weryfikacji aktów administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w I instancji oraz przygotowywanie akt sprawy związanej z odwołaniem lub zażaleniem strony od decyzji lub postanowienia I instancji,
 • występowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w celu reprezentowania WINB na rozprawach,
 • nadzorowanie obsługi poprzez podległych pracowników oraz elekroniczne rejestry spraw poprzez koordynowanie wprowadzania i porządkowania danych oraz przekazywanie pism podległych pracownikom w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w organie WINB,
 • koordynowanie przygotowywanymi materiałami do odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu,
 • koordynowanie przyjmowanych interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień,
 • koordynowanie prowadzonych wykazów zadań w celach statystycznych dotyczących pracy wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno - budowlanej.
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność kierowania pracą zespołu
 • Komunikatywność
 • 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
  ul. Powstańców 41a
  40 - 024 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 606 - 33 -08. Treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 meisięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Naczelnik wydziału

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna