Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą
Kraków
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą
Pion Terenowego Nadzoru na Żeglugą Śródlądową i Drogami Wodnymi

Warunki pracy

Praca w terenie – praca przy prowadzeniu i obsłudze łodzi inspekcyjnych i samochodów służbowych – bieżąca obsługa i konserwacja motorówek i samochodów, wyjazdy służbowe, inspekcje statków żeglugi śródlądowej.

Praca w biurze: kserokopiarka, niszczarka, komputer - praca powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko zlokalizowane na III piętrze w budynku - brak wind i podjazdów, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pod nadzorem i kierownictwem starszego inspektora bądź inspektora nadzoru nad żeglugą realizacja planu inspekcji Zespołu Nadzoru nad Żeglugą i udział w inspekcjach statków żeglugi śródlądowej, weryfikacji ustalonej głębokości tranzytowej, infrastruktury wodnej, portów, przystani zimowisk oraz kontrola przestrzegania przepisów dot. żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w portach, na przystaniach i zimowiskach;
 • kierowanie i obsługa łodzi inspekcyjnych oraz prowadzenie samochodów służbowych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji używanych łodzi, samochodów i współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami;
 • dbałość o prawidłową: eksploatację, stan techniczny, wyposażenie, zaopatrzenie w materiały pędne i oleje, konserwację, wygląd łodzi i samochodów;
 • pomoc w realizacji zadań administracyjnych;
 • pomoc w realizacji zadań technicznych w tym dokonywanie drobnych napraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • patent oficera w żegludze śródlądowej;
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych do niej;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B+E
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia patentu oficera w żegludze śródlądowej
 • kopia prawa jazdy kategorii B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia prawa jazdy kat. B+E

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Delegatura w Krakowie
  ul. Ujastek 1
  31-752 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
W liście motywacyjnym należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 10 58

Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna