Młodszy informatyk
Katowice
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
w Drugim Dziale Wsparcia Informatycznego (IIW-02)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- wysiłek fizyczny,
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- działanie pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze dziesięciopiętrowego budynku Urzędu,
- w budynku Urzędu znajdują się 3 windy, natomiast brak podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- częste wyjazdy służbowe,
- budynki bez ułatwień architektonicznych, sporadycznie wymagana sprawność fizyczna związana z obsługą sprzętu IT (podnoszenie/wnoszenie/znoszenie po schodach, załadunek/rozładunek z samochodu sprzętu IT: drukarek, komputerów, monitorów, przenoszenie, rozłączanie/podłączanie w miejscach trudno dostępnych: pod biurkami, za szafkami, za regałami, manualne czyszczenie/konserwacja/naprawy/demontaż/montaż sprzętu IT),
- budynki i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące wsparcie użytkowników usług informatycznych, w tym obsługa zgłoszeń użytkowników w ramach II linii wsparcia
 • Administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi
 • Konfiguracja sprzętu informatycznego (np. instalacja, zmiana miejsca użytkowania, konserwacja, wstępna diagnoza awarii)
 • Administrowanie centralnymi systemami informatycznymi w zakresie zarządzanie kontami użytkowników oraz zarządzania uprawnieniami
 • Przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem i ochroną informacji, w tym realizacja zapisów odpowiednich procedur
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych, ewentualnie usuwanie awarii lokalnego systemu informatycznego
 • Optymalizacja jakości świadczonych usług informatycznych
 • Wsparcie techniczne zadań związanych z informatyką śledczą

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy min. kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umiejętności rozumienia dokumentacji technicznej
 • Znajomość budowy sprzętu informatycznego
 • Znajomość zasad budowy i konfigurowania infrastruktury teleinformatycznej
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows i Linux
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole oraz argumentowania swoich racji
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów oraz działań w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie - wykształcenie średnie techniczne o kierunku informatyka lub elektronika lub mechatronika lub teleinformatyka
<br>- uprawnienia SEP do 1 kV
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia SEP do 1 kV

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

  z dopiskiem „nabór – Młodszy informatyk w Drugim Dziale Wsparcia Informatycznego (IIW-02) – II US Katowice/MU”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów
i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.

List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, sprawdzianu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Sprawdzian praktyczny będzie dotyczył wiedzy z obszaru infrastruktury informatycznej.

Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-65.

Młodszy informatyk

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna