Kierownik działu
Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik działu do spraw administracyjnych
Dział Administracyjny

Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Bezpośrednie kierowanie grupą pracowników. Koordynowanie zadań administracyjnych 9 oddziałów terenowych Inspektoratu. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją. Praca w terenie. Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie i organizacja pracy Działu Administracyjnego.
 • Administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym Oddziałów.
 • Prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i środków transportu.
 • Prowadzenie spraw Inspektoratu w odniesieniu do prawnych tytułów własności, zamówień publicznych, zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu i innych druków, gospodarki środkami transportu, łączności oraz środkami trwałymi, zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne.
 • Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, organizowanie i zabezpieczenie ich realizacji oraz nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontami.
 • Opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami.
 • Kontrola i analiza kosztów administracyjnych.
 • Nadzór nad kontrolą merytorycznych wydatków budżetowych oraz kwalifikacją wydatków strukturalnych z ogółu wydatków.
 • Nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • Nadzór nad archiwum zakładowym.
 • Wykonywanie zadań z zakresu informacji publicznej.
 • Prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w odniesieniu do zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą.
 • Nadzór nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych w Inspektoracie.
 • Sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Dział Administracyjny.
 • Kontrolowanie rzetelności zapisów na kartach drogowych pojazdów służbowych oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo budowlane pod kątem administrowania budynkami,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze
 • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • terminowość,
 • rzetelność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wrocławska 172
  45-835 Opole
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Kierownik działu

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna