Inspektor wojewódzki
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw planu zarządzania kryzysowego oraz zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 2/19

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu z możliwością pracy na terenie województwa
• parametry środowiska (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność i asertywność
• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• stanowisko pracy znajduje się na 4 piętrze budynku biurowego
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczenie się łącznikiem
• w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie projektu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, a po jego zatwierdzeniu dokonywanie bieżącej aktualizacji
 • tworzenie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, analizowanie zawartości powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie opinii na temat tych planów przed zatwierdzeniem ich przez wojewodę
 • współpraca z przedstawicielami ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw energetyki, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej oraz z organami samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia koordynacji działań w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych/innych niż normalne
 • przygotowanie projektu planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie, a po zatwierdzeniu odpowiadanie za jego aktualizację
 • opracowywanie raportu cząstkowego dotyczącego województwa na potrzeby raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz na potrzeby wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowego
 • znajomość aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa paliwowego
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Open Office) i urządzeń techniki biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji oraz zarządzania kryzysowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 2/19)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800-3000 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna