Inspektor wojewódzki
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw kontroli świadczeń
w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją,
- przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich konieczna asysta innego pracownika,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- miejsce pracy zlokalizowane na X piętrze,
- zainstalowana winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli organów właściwych w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego,
 • przeprowadzanie kontroli w organach właściwych w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
 • analiza sprawozdawczości i wniosków z postępowań kontrolnych,
 • przyjmowanie klientów oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego
 • analiza sprawozdawczości z obszaru świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz funduszu alimentacyjnego, sporządzanie na jej podstawie zbiorczych sprawozdań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
 • udzielanie instruktażu pracownikom organów właściwych w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • przygotowywanie informacji, zestawień, analiz dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz innych organów i instytucji,
 • analiza i weryfikacja sprawozdawczości z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny, sporządzanie na jej podstawie zbiorczych sprawozdań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na jednym z wybranych kierunków administracja, ekonomia, socjologia, prawo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze spraw społecznych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności interpersonalne: komunikatywność, kreatywność, empatia
 • umiejętności analityczne w zakresie sprawozdawczości
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbyte szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/711 52 63

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna