Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji
w Biurze Organizacyjno-Budżetowym

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kilka razy w tygodniu praca w kasie Urzędu (usytuowanej na parterze budynku) związana z przyjęciem wpłat od klienta zewnętrznego.
Kontakty zewnętrzne z: organami egzekucyjnymi (urzędy skarbowe, komornicy sądowi) celem uzyskania informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego, osobami zobowiązanymi celem przekazania informacji o stanie zadłużenia i konsekwencjach niedokonania zapłaty należności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie dokumentów księgowych w zakresie dochodów i należności celem zapewnienia właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dysponenta trzeciego stopnia.
 • Sporządzanie i księgowanie not księgowych, odpisów aktualizujących należności wątpliwe do wyegzekwowania, przelewów zrealizowanych dochodów oraz naliczanie odsetek celem właściwego ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze ściąganiem (egzekucją) należności budżetowych w celu zapewnienia wykonania (realizacji) przypisanych w księgach rachunkowych dochodów Skarbu Państwa, w tym sporządzanie tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
 • Uzgadnianie ewidencji analitycznej kont z ewidencją syntetyczną celem wyeliminowania błędów, dokonania zwrotów nadpłat i prawidłowego sporządzenia sprawozdań budżetowych.
 • Sporządzanie kwartalnego sprawozdania o stanie należności (RB-N) oraz sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu CEPIK celem przekazania ich, odpowiednio, do Wydziału Finansów i Budżetu lub do Ministerstwa Cyfryzacji.
 • Rozliczanie podatku VAT w zakresie faktur z tytułu należności Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW) celem prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych i sporządzenia miesięcznej deklaracji VAT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości
 • znajomość ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o rachunkowości, o finansach publicznych
 • znajomość Ordynacji podatkowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pok. 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji - nabór na zastępstwo"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2019 r.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna