Inspektor weterynaryjny
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. Pasz i Utylizacji

Warunki pracy

budynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych
wyjazdy w teren, kontakt z materiałem zakaźnym, praca w zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu zadań, narażenie na stres

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje odpowiedzi na pisma i sprawozdania, związane z higieną pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • bierze udział w prowadzeniu kontroli nad prawidłowością wykonywania zadań realizowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa małopolskiego w zakresie nadzorowanych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz jak również zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem , operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • uczestniczy w prowadzeniu kontroli nad Powiatowymi Lekarzami Weterynarii województwa małopolskiego w zakresie badań monitoringowych pasz relizowanych zgodnie z założeniami Rocznego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz przekazaniu informacji w ramach systemu RASFF
 • korzystanie z systemów informatycznych związanych z higieną pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • udział w sprawowaniu nadzoru nad podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem i obrotem pasz leczniczych oraz produktów pośrednich
 • bierze udział w przygotowaniu projektów i decyzji administracyjnych w II instancji dla Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawach związanych z nadzorem nad paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • udział w prowadzeniu szkoleń w zakresie higieny pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych Inspekcji, jednostek administracji rządowej i organizacji działających na rzecz rolnictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa podstawowych urządzeń komputerowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor weterynaryjny

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna