Inspektor farmaceutyczny
Opole
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
DZIAŁ NADZORU

Warunki pracy

Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu, w pełnym wymiarze czasu pracy, brak windy i podjazdów dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, kontrolowanie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywanie i przekazywanie szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością i kontrola warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Kontrolowanie obrotu produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1
 • Przyjmowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym wniosków w postępowaniu o udzielanie oraz wygaszanie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz punktu aptecznego
 • Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny oraz placówkę obrotu pozaaptecznego
 • Opracowywanie wystąpień do Izby Aptekarskiej w sprawie wydania opinii stwierdzającej rękojmię należytego prowadzenia apteki
 • Sprawowanie nadzoru w przedmiocie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych
 • Monitorowanie braków dostępności punktów leczniczych
 • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • prawo jazdy kategorii" B"
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość Ustawy Prawo Przedsiębiorców w części dot. kontroli działalności gospodarczej
 • Znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Plebiscytowa 5
  45 - 380 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości około 3 486,00 zł + dodatek stażowy
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/453-98-24.

Inspektor farmaceutyczny

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna