Inspektor
Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej dokumentów jawnych
w Zespole Prezydialnym Komisariatu Policji I w Katowicach

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze. Budynek jest wyposażony w podjazd dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie, przesyłek i korespondencji wpływającej w celu zapewnienie właściwego obiegu dokumentów jawnych,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących w celu ich udokumentowania,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, absencji chorobowej w celu prawidłowego rozliczenia policjantów i pracowników,
 • rozliczanie policjantów zwalnianych lub przenoszonych do innych jednostek z dokumentacji jawnej celem rozliczenia z posiadanych dokumentów,
 • archiwizowanie i przekazywanie do archiwum dokumentów wytworzonych przez policjantów i pracowników w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Katowicach
  ul Lomy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Praca na umowę w zastępstwie (na okres co najmniej 1 roku)
Wynagrodzenie zasadnicze 2100,00 zł brutto z dodatkiem z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Dokumenty należny składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "nabór na stanowisko inspektor Komisariat Policji I Katowice " .
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Kandydatki/kandydaci spełniające wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (032)200 2508.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna