Inspektor
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydziału Kontroli

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, a także praca poza siedzibą, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym - brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym warunków ich składowania i transportu, wraz ze sporządzaniem protokołów kontroli oraz innej wynikającej z przebiegu kontroli dokumentacji, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta;
 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę wraz ze sporządzaniem dokumentacji będącej potwierdzeniem wyniku kontroli, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta;
 • Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy wraz ze sporządzeniem i wydaniem świadectwa jakości handlowej potwierdzającego lub niepotwierdzającego spełnienie przez daną partię produktu deklarowanej jakości, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi lub deklaracją producenta;
 • Sporządzanie projektów pism, decyzji administracyjnych związanych z prowadzonym przez organ postępowaniem administracyjnym;
 • Opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu sporządzania sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych;
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • dyspozycyjność dotycząca wyjazdów służbowych;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności, towaroznawstwo, jakość i bezpieczeństwo żywności, biotechnologia i ogrodnictwo, biologia i hodowla zwierząt- zootechnika, ogrodnictwo-zootechnika.
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • samodzielność,
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Ujastek 1
  31-752 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2250,00 zł brutto. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przesłane po dniu 28.12.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 11 01.

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna