Inspektor
Częstochowa
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony zabytków ruchomych, nieruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach
Częstochowa

Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, miejsca pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku).
Praca w terenie.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów ruchomych i nieruchomych oraz dokonywanie oceny i weryfikacji danych tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • Przygotowanie projektów, decyzji, zaświadzceń i innych pism z zakresu ochrony nad zabytkami.
 • Dokonywanie odbioru prac prowadzonych przy zabytkach na podstawie pozwoleń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym dotowanych przez budżet.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wywozu zabytkówza granicę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: architektury, urbanistyki, historii sztuki, konserwacji zabytków, ochrony dóbr kultury.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
  ul. Francuska 12
  40-015 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowany termin zatrudnienia luty 2019 r.
Zainteresowanych informujemy, że nasłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Inspektor

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna