Program kursu - Kurs na głównego księgowego 120h

 1. Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad rachunkowości

 2. Organizacja rachunkowości i pionu finansowo – księgowego

 3. Organizacja kontroli wewnętrznej

 4. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i  Finansową w tym:


  -Rzeczowe aktywa trwałe
   metody amortyzacji środków trwałych
   zasady amortyzacji podatkowej
   ulepszenia środków trwałych
   wycena i ewidencja środków trwałych w budowie

  -Wartości niematerialne i prawne
   zasady i okresy amortyzacji bilansowej
   podatkowa amortyzacja tych składników
   wartość firmy w prawie podatkowym i bilansowym

  -Zapasy
   metody wyceny zapasów
   dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów
   zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy
   obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa
   obrót opakowaniami

  -Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
   ewidencja reklamacji
   należności dochodzone na drodze sądowej
   kompensata rozrachunków, w tym zagranicznych
   obrót wierzytelnościami w prawie bilansowym i podatkowym
   aktualizacja należności - aspekt bilansowy i podatkowy

  -Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych
   wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy
   zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu  wyrażonych w walutach obcych.
   przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT
   wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym
   transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami
   kredyty w walutach obcych - rozliczanie i ewidencja

  -Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników
   wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
   potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne,  zdrowotne, FP i FGŚP oraz wpłaty na rzecz PFRON)
   rozrachunki dotyczące podróży służbowych
   zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


 5. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów

 6. Leasing
  umowy leasingowe w ustawie o rachunkowości
  regulacje podatkowe w zakresie leasingu
  ewidencja w księgach leasingodawcy oraz leasingobiorcy

 7. Umowy długoterminowe

 8. Obrót wierzytelnościami

 9. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny

 10. Ustalanie wyniku finansowego w tym :
  układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
  koszt własny sprzedaży
  zmiana stanu produktów
  obroty wewnętrzne
  przychody oraz koszty podstawowej działalności w wersji kalkulacyjnej i porównawczej
  przychody oraz koszty ich uzyskania w przepisach podatkowych
 1. Podatek dochodowy odroczony w tym:

  podatkowa wartość aktywów i pasywów
  naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego
  tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy
  prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowy

 2. Polityka bilansowa i jej narzędzia i w tym : istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej

 3. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowy

  Bilans
  Rachunek zysków i strat
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Sprawozdanie z działalności
 1. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku

 2. Ocena zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa

 3. Analiza wskaźnikowa

Zaufali nam

Zapisz się