Clockwork Bemanning AS

3 Dodaj opinię

BHP

BHP

BHP

W Clockwork postawiliśmy sobie następujące cele w zakresie BHP: Zero wypadków przy pracy Procent nieobecności z powodu choroby niższy niż średnia dla branży – docelowo 2,5% w skali roku Unikanie zanieczyszczania środowiska zewnętrznego Dobre środowisko i warunki pracy dla każdego pracownika W celu osiągnięcia tych celów opracowaliśmy własny system kontroli wewnętrznej, w którym zdefiniowano obszary… więcej

Środki ochrony osobistej

Każda osoba przebywająca na placu budowy ma obowiązek zapoznania się  z zasadami bezpiecznego używania sprzętu ochronnego. Sprzęt podstawowy: Kask Obuwie ochronne Zielona karta budowlana Ubranie z elementami odblaskowymi Sprzęt dodatkowy: Słuchawki lub stopery (do stosowania, jeśli pracy towarzyszy hałas) Okulary ochronne Półmaska (jako ochrona dróg oddechowych) Rękawice ochronne bawełniane… więcej

Karta dostępu / karta identyfikacyjna

Na placu budowy nie wolno przebywać osobom nieposiadającym aktualnej karty budowlanej (byggekort). Obowiązek ten dotyczy całej branży budowlanej na mocy przepisu z 1 stycznia 2008 r. Noszenie przy sobie karty będzie regularnie sprawdzane. Nowy pracownik otrzyma kartę w czasie do dwóch tygodni od momentu zatrudnienia, a w tym czasie ma obowiązek posługiwać się kartą tymczasową… więcej

Ochrona dróg oddechowych

Należy zawsze używać półmaski podczas prac w otoczeniu zawierającym: niebezpieczne gazy dym kurz Podczas szlifowania, wiercenia, spawania lub innych prac termicznych nakazane jest używanie sprzętu chroniącego drogi oddechowe. W razie potrzeby należy zawsze pamiętać o masce z filtropochłaniaczami. Wymagania sprzętowe należy jak najszybciej skonsultować z kierownikiem budowy, przełożonym lub majstrem. więcej

Punkt pierwszej pomocy

Punkt pierwszej pomocy powinien zawierać: Apteczkę Plastry różnej wielkości i różnych kształtów Zestaw oparzeniowy Zestaw do płukania oka Zalaminowaną instrukcję obsługi apteczki Znak wskazujący, gdzie znajduje się punkt pierwszej pomocy Dodatkowo na tablicy informacyjnej należy wywiesić: Spis telefonów alarmowych Schemat zawierający informacje, jak zachować się podczas wypadków, sytuacji grożących wypadkiem i zdarzeń niepożądanych Listę kontaktów… więcej

Porządek

Nieprawidłowo zorganizowany plac budowy stanowi zagrożenie dla osób na nim pracujących oraz ma istotny wpływ na efektywność pracy. Zachowanie porządku na placu budowy oznacza, że: Wszyscy uczestnicy prac powinni pozostawić miejsce pracy w jak największym porządku. Czas w każdy piątek po lunchu przeznaczony jest na kontrolowanie stanu porządku w miejscu budowy. Materiały należy składować w… więcej

Prace termiczne

Spawanie i cięcie szlifierką kątową grozi wybuchem lub pożarem, może również spowodować zanieczyszczenie powietrza w formie szkodliwego dla zdrowia dymu, gazu i pyłu. Podczas spawania powstaje jaskrawe światło, które może uszkodzić oczy. Odpryski i iskry stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. Dlatego należy pamiętać, że: Prace termiczne wymagają specjalnego zezwolenia. Sprzęt spawalniczy należy skontrolować przed… więcej

Prace na wysokości

Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów w branży budowlanej. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie się podczas pracy na wysokości. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Podesty i otwory w ścianach z parapetem niższym niż 1 m należy zabezpieczyć za pomocą poręczy, gdy odległość do niższego podestu lub podłoża jest większa niż 2 m. Balustrada powinna… więcej

Prace na rusztowaniu

Prace na rusztowaniu pociągają za sobą ryzyko wypadków. Wynika to z faktu, że rusztowania często są ustawione lub użytkowane niezgodnie z przepisami. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Prace związane ze stawianiem, powiększaniem, zmianami i demontażem rusztowań wyższych niż 5 m powinny być prowadzone i wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych. Osoby takie muszą przedstawić świadectwo ukończenia kursu/certyfikat… więcej

Drabiny

Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Drabiny nie służą jako platforma, na której wykonuje się pracę, a jedynie jako droga dostępu. Jeśli drabina wykorzystywana jest często, należy ją przymocować u góry. Drabiny używane jako droga dostępu do piętra lub platformy muszą wystawać co najmniej 1 m powyżej poziomu podłogi/górnej krawędzi. Drabiny dłuższe niż 5 m powinny… więcej

Wystające elementy zbrojenia itp.

Należy ocenić, czy nie jest możliwe wykonywanie prac zbrojeniowych w alternatywnych pozycjach w celu uniknięcia zbędnych obciążeń kręgosłupa i kolan. Alternatywne metody wykonywania prac zbrojeniowych – patrz zdjęcie. Wszelkie wystające elementy zbrojenia muszą być zabezpieczone pokrywami, deskami itp. Prefabrykowane wygięte pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane wygięciem do góry. więcej

Oświetlenie

Główny wykonawca ma obowiązek zapewnić wystarczające oświetlenie terenu prac dla siebie i podwykonawców. Oświetlenie robocze zapewniają poszczególni wykonawcy/dostawcy. Drogi dostępu muszą być należycie oświetlone w ciemności. więcej

Osprzęt gazowy

Na placu budowy mogą znajdować się pojemniki ze sprężonym gazem służącym do spawania, palenia, ogrzewania itd. Stwarzają one ryzyko pożaru lub wybuchu. Z tego względu butle powinny być przechowywane, transportowane i użytkowane zgodnie z przepisami i przez wykwalifikowany personel. Odpowiedzialność za przestrzeganie poniższych reguł bezpieczeństwa i użytkowanie butli z gazem we właściwy i bezpieczny sposób… więcej

Osprzęt elektryczny

Przecinanie i naprawianie istniejącej instalacji elektrycznej oraz montaż nowej instalacji mogą być przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowanych elektroinstalatorów. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Uszkodzone narzędzia elektryczne mogą stanowić zagrożenie dla życia. Nigdy nie wolno wkładać luźnych przewodów do wtyczek. Nigdy nie wolno używać bezpieczników „domowej roboty”. Sprzęt elektryczny należy chronić przed wilgocią. Kable i przewody wewnątrz… więcej

Drogi na plac budowy

Na planie placu budowy pokazane są drogi dostępu dla pojazdów i pieszych. Ścieżki dla pieszych muszą być zawsze otwarte i możliwe do przejścia. Nie mogą na nich leżeć materiały. Drogi ewakuacyjne należy oznakować. Niebezpieczne i strome zbocza rowów i wykopów trzeba wyraźnie oznakować za pomocą barier/taśm. Teren niebezpieczny należy oznakować (ewentualnie odgrodzić) w przypadku: Montażu… więcej

Prace ziemne

Przed rozpoczęciem prac ziemnych dookoła całego terenu prac należy ustawić ogrodzenie budowlane. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy dokonać oględzin. W strefie 5 m od instalacji elektrycznych prace ziemne powinny być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością. Pionowe ściany rowów i wykopów głębszych niż 2 m należy usztywnić. Wykopane masy ziemne należy ułożyć… więcej

Prace z użyciem materiałów wybuchowych

Pracom z użyciem materiałów wybuchowych towarzyszy duże ryzyko obrażeń osób i uszkodzenia mienia/budynków. W celu uniknięcia szkód podczas wybuchu (np. przez odłamki) należy przestrzegać przepisów zawartych w Instrukcji dla osób nadzorujących prace z użyciem materiałów wybuchowych (2007). Osoba nadzorujące prace powinna posiadać certyfikat klasy A. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Podczas prac z użyciem materiałów… więcej

Substancje chemiczne

Użycie substancji chemicznych może spowodować egzemę, alergię lub uszkodzenie organów wewnętrznych. Substancje żrące w kontakcie ze skórą i oczami mogą spowodować natychmiastowe uszkodzenia. Inne substancje mogą być toksyczne lub rakotwórcze. Większość szkód powstaje przez wdychanie powietrza zanieczyszczonego substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Substancje szkodliwe mogą się również dostać do organizmu poprzez skórę. Substancje toksyczne należy przechowywać… więcej

Sprzęt do podnoszenia

Sprzęt do podnoszenia, taki jak pasy (z lin stalowych, łańcuchów oraz włókien sztucznych i naturalnych), haki, szekle, siatki itp., powinien być skontrolowany przez specjalistę co najmniej raz w roku. Dopuszczony do użytku sprzęt do podnoszenia powinien być oznaczony tabliczką z numerem certyfikatu i dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Do kolejnych lat przypisane są odpowiednie kolory. Narzędzia uszkodzone… więcej

Prace z pistoletem

Środki bezpieczeństwa podczas używania pistoletów do gwoździ i kołków: Użytkownicy muszą być pełnoletni i odbyć niezbędne przeszkolenie. Nigdy nie wolno kierować pistoletu w kierunku innych lub samego siebie. Pistolet należy traktować jak broń. Należy używać słuchawek i zatwierdzonych okularów ochronnych. Należy używać odpowiedniej ochrony przez odpryskami. W pobliżu miejsca pracy należy umieścić wyraźne tablice ostrzegawcze.… więcej

Prace z piłą

Środki bezpieczeństwa podczas używania pił budowlanych: Użytkownicy muszą być pełnoletni i odbyć niezbędne przeszkolenie. Osłony i wyciągi powinny być sprawne i prawidłowo nastawione. Trzpień przeciwdziałający cofnięciu powinien znajdować się na miejscu i być prawidłowo nastawiony. Prowadnica i instalacja powinny być stabilne i prawidłowo nastawione. Teren dookoła piły powinien być wolny od przedmiotów. Należy zawsze sprawdzić,… więcej

Prace ze szlifierką kątową

Środki bezpieczeństwa podczas używania szlifierki kątowej: Nie należy używać szlifierki kątowej, jeśli daną czynność da się wykonać przy użyciu nożyc. Osłona zabezpieczająca powinna znajdować się na miejscu. Przebywanie w strefie odprysku jest zabronione. Gotowe powierzchnie i materiały palne należy przykryć. Należy używać zatwierdzonych okularów ochronnych i słuchawek. Dotyczy to również osób znajdujących się na tyle… więcej

Praca dla fachowców z branży budowlanej w Norwegii