„Rozwiń skrzydła kariery” – program pod taką nazwą realizowany jest w Urzędzie Pracy miasta stołecznego Warszawy, a jego uczestnikami mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia, ale w gotowości do jego podjęcia, z terenu stolicy i przyległych gmin.

O programie

Już 23 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr UDA RPMA.08.01.00-14-7677/17-00. Umowa podpisana została pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy Miasta Stołecznego  Warszawy. Projekt realizowany jest pod hasłem „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (II)”. Zyskał on dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 30 roku życia, które należą do tzw. grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w Warszawie.

Kto ma szansę na udział w projekcie?

Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (II)” wszystkich bezrobotnych, którzy zostali przyporządkowani do I lub II profilu pomocy, zarejestrowanych w pośredniaku, mających 30 lat i więcej. Jednocześnie powinni oni należeć do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i starsze,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie),
  • kobiety.

Osobami długotrwale bezrobotnymi są, według definicji Komisji Europejskiej, bezrobotni, którzy nie pracują nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Z kolei osoby o niskich kwalifikacjach to bezrobotni posiadający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe. Przyjęto minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w wysokości:

  • 33 proc. dla osób w wieku 50+,
  • 39 proc. dla kobiet,
  • 30 proc. dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • 33 proc. dla niepełnosprawnych,
  • 38 proc. dla osób o niskich kwalifikacjach.

Wszyscy, którzy zakwalifikują się do projektu, będą mogli skorzystać bezpłatnie z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, stworzyć wraz z doradcą z Urzędu Pracy w Warszawie Indywidualny Plan Działania, a także uzyskać skierowanie na szkolenia zawodowe i staże. W ramach programu przewidziano wypłacanie środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ponoszonych przez pracodawców.